Regionální knihovnické centrum Bruntál

Aktuální informace

  

 

 
Rozvoz knih 1. pololetí 2022

 

Knihovny a koronavirus

Zápis z porady knihoven ze dne 24. 11. 2021 konané v Regionálním knihovnickém centru Bruntál


Zápisy z porad knihoven regionu Bruntál

Statistiky za rok 2020

Zpráva k výkonu regionálních funkcí za rok 2020

 

Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovníky

Nová katalogizační pravidla RDA

 

Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR
Dary knih osvobozeny od daně z příjmu
 
Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.
 
JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.
 
 

 

 

 

 

Nová adresa Technického ústředí knihoven - Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno. Sortiment Technického ústředí knihoven převzala firma Ceiba - knihovnický nábytek a pomůcky. Pokud jste brali sortiment z TUK, tak se podívejte na  

www.technickeustrediknihoven.cz

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Uložit